SCGSM

วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

สสว.

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

Science Park KKU

สำนักงานอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Khon Kaen Hotel

โรงแรมขอนแก่นโฮเต็ล
จังหวัดขอนแก่น

Regional Environmental Office

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 10
จังหวัดขอนแก่น

Department of Water Resources

กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Department of Highways

กรมทางหลวง
กระทรวงคมนาคม

Security and traffic office KKU

สำนักงานรักษาความปลอดภัยและการจราจร มหาวิทยาลัยขอนแก่น