mba11

SCGSM

วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ssw

สสว.

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

science-park

Science Park KKU

สำนักงานอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

kkhotel

Khon Kaen Hotel

โรงแรมขอนแก่นโฮเต็ล
จังหวัดขอนแก่น

nept

Regional Environmental Office

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 10
จังหวัดขอนแก่น

ทรัพยากรน้ำ

Department of Water Resources

กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

logo-Hy

Department of Highways

กรมทางหลวง
กระทรวงคมนาคม

security

Security and traffic office KKU

สำนักงานรักษาความปลอดภัยและการจราจร มหาวิทยาลัยขอนแก่น